Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Spotify, Herkes için Müzik
Preview this ebook
Spotify, Herkes için Müzik
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665759
Description:
Daniel Ek taraf?ndan 2006 y?l?nda kurulan Spotify, dünyan?n en popüler müzik ak?? hizmetidir. Kullan?c?lar, 30 milyondan fazla ?ark?dan olu?an katalo?unun tamam?na ücretsiz olarak (planlanm?? reklamlarla) veya ayl?k ücretli abonelik temelinde eri?ebilirler. Freemium olarak adland?r?lan bu i? modelinin Spotify'?n ba?ar?s?n?n ayr?lmaz bir parças? oldu?una inan?l?yor. Sadece 50 dakika içinde Spotify'?n nas?l 140 milyondan fazla aktif kullan?c?ya sahip bir kullan?c? taban? olu?turdu?unu ve dijital müzik endüstrisinde nas?l devrim yaratt???n? ö?reneceksiniz. Bu k?sa ve özlü kitap size Spotify'a yöneltilen temel ele?tirileri ve ba?ar?s?n?n s?rlar?n? tan?t?yor. ?irketin bugüne kadar kaydetti?i ilerlemenin ayr?nt?l? bir incelemesi, önemli rakiplerin tart???lmas? ve sitenin gelecekteki beklentilerinin analizi, dijital yay?nc?l??a öncülük eden site hakk?nda bilmeniz gereken her ?eyi size sunuyor.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)