Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Enneagram
Preview this ebook
Enneagram
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665742
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla Enneagram tipinizi sadece 50 dakikada nas?l ke?fedece?inizi ö?renin. Neredeyse herkes zaman zaman kendini gerçekten ne kadar iyi tan?d???na dair rahats?z edici sorularla mücadele eder ve sonunda do?ru cevaplar? bulmak genellikle ki?inin hayat?nda bir dönüm noktas?d?r. Enneagram ki?ilik modeli, bu sorulardan baz?lar?n? yan?tlamak ve size uygun yolu bulman?za yard?mc? olmak için ki?ili?inizi olu?turan güçlü yönler, zay?f yönler ve dürtüler hakk?nda fikir vermek üzere tasarlanm??t?r. Bu kitapta, kendi ki?ili?inizi nas?l analiz edece?inizi ve hangi Enneagram tipinin ona en yak?n oldu?unu nas?l ke?fedece?inizi ö?reneceksiniz. Ayr?ca, olumlu ki?isel geli?im için Enneagram'? kullanmaya yönelik ipuçlar? ve dokuz Enneagram ki?ilik tipinin tamam?na bir giri? içeriyor ve size sadece kendi ki?ili?inizi de?il, ayn? zamanda çevrenizdeki insanlar?n ki?iliklerini de daha iyi anlamak için ihtiyac?n?z olan her ?eyi veriyor.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)