Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Ku Klux Klan'?n s?rlar?
Preview this ebook
Ku Klux Klan'?n s?rlar?
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665704
Description:
Ku Klux Klan dünyan?n en kötü ?öhretli beyaz üstünlükçü gruplar?ndan biridir. ABD ?ç Sava??'n?n ard?ndan 1867 y?l?nda kurulmu?tur ve ideolojisi her zaman müreffeh bir Konfederasyon devleti efsanesiyle yak?ndan ba?lant?l? olmu?tur. Bununla birlikte, en çok üyeleri taraf?ndan y?llar boyunca i?lenen ?ok edici derecede ac?mas?z ?iddet eylemleriyle tan?nmaktad?r; bunun sonucunda, üyelerinin kimliklerini gizlemek için giydikleri ay?rt edici kukuletal? cübbeler, ?rksal önyarg? ve ba?nazl???n dünya çap?nda tan?nan bir sembolü haline gelmi?tir. Bu anla??l?r ve bilgilendirici kitap, Ku Klux Klan'?n 1915'te William J. Simmons taraf?ndan yeniden kurulmas?, ard?ndan gelen iç iktidar mücadelesi ve sonunda çökü?üne yol açan yasal skandallar da dahil olmak üzere, Ku Klux Klan'?n tarihindeki önemli anlar? kapsaml? bir ?ekilde ele almaktad?r. Ayr?ca, KKK'n?n tarihi boyunca kilit üyelerine genel bir bak??, iç yap?s?na bir giri? ve örgütün yasalarla olan ana çat??malar?n?n bir tart??mas?n? da içeriyor ve size bu kötü ?öhretli nefret grubu hakk?nda tüm temel bilgileri veriyor.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)