Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Coco Chanel
Preview this ebook
Coco Chanel
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665605
Description:
Daha çok Coco Chanel olarak bilinen Gabrielle Chanel, 20. yüzy?l?n en etkili moda tasar?mc?lar?ndan biriydi ve zarif ama pratik k?yafetleriyle moda dünyas?na yeni bir soluk getirdi. ?konik küçük siyah elbisesinden erkek giyiminden ilham alan k?yafetlerine ve ünlü k?sa saç kesimine kadar Chanel, kurallar? çi?nemekten ve modan?n nas?l olmas? gerekti?ine dair kendi fikirlerini geli?tirmekten korkmad?. Sadece 50 dakikada, Chanel'in kad?n giyimine yenilikçi yakla??m?n?n moda dünyas?n? nas?l sarst???n?, haute couture'ü her zamankinden daha fazla kad?n için eri?ilebilir hale getirdi?ini ve bugün tasar?mc?lara ilham vermeye devam etti?ini ke?fedeceksiniz. Bu sade ve bilgilendirici kitap, ilk ma?azas? Chanel Modes'un aç?l???, ikonik Chanel No. 5 parfümünün piyasaya sürülmesi ve ?kinci Dünya Sava?? s?ras?nda Nazilerle yapt??? i?birli?i de dahil olmak üzere Chanel'in onlarca y?ll?k kariyerindeki önemli anlar? kapsaml? bir ?ekilde ele al?yor. Ayr?ca tam bir biyografi, siyasi, sosyal ve ekonomik ba?lama de?erli bir giri? ve Chanel'in çal??malar?n?n etkisinin bir de?erlendirmesini de içeren kitap, moda dünyas?n?n bu ikonu hakk?nda ihtiyac?n?z olan tüm temel bilgileri size sunuyor.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)