Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Albert Camus
Preview this ebook
Albert Camus
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665544
Description:
Cezayir do?umlu Frans?z yazar ve dü?ünür Albert Camus, 20. yüzy?l?n en önemli Frans?z yazarlar?ndan biri olmaya devam ediyor. Genellikle varolu?çulukla ili?kilendirilen (her ne kadar bu felsefi ak?mla tam olarak özde?le?mese de), ayn? zamanda cesur bir aktivist ve sosyal ele?tirmendi; totalitarizmin her türüne kar?? ç?kt? ve herkes için adalet ve e?itlik için mücadele etti. Sadece 50 dakika içinde, Camus'nün yaz?lar?nda absürd ve nihai olarak anlams?z bir varolu? kar??s?nda isyan ihtiyac? gibi konular? nas?l inceledi?ini ö?renecek ve felsefesinin küresel etkisi hakk?nda bilgi edineceksiniz. Bu aç?k ve anla??l?r rehber, Camus'nün Yabanc?, Veba, Dü?ü? ve Sisifos Söyleni gibi ba?l?ca eserlerini kapsamaktad?r. Ayr?ca tam bir biyografi, eserlerinin yaz?ld??? tarihsel ba?lama bir giri? ve yazd?klar?n?n sonraki yazarlar üzerindeki etkisinin incelenmesini de içeren bu kitap, Frans?z edebiyat?n?n bu önemli figürü hakk?nda ihtiyac?n?z olan tüm temel bilgileri size sunuyor.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)