Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
A? kurman?n anahtarlar?
Preview this ebook
A? kurman?n anahtarlar?
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665520
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada etkili bir ?ekilde a? kurmay? ö?renin. A? kurma, kariyer hedeflerinizi ilerletmek için profesyonel ba?lant?lar?n?zdan en iyi ?ekilde yararlanman?n bir yoludur: güçlü bir a? kurarak ve bu a?? koruyarak, meslekta?lar?n?zla bilgi ve hizmet al??veri?inde bulunabilir, yeni f?rsatlar ke?fedebilir ve yeni çal??anlar ve mü?teriler çekebilirsiniz. ?ster i? ar?yor, ister terfi etmek istiyor ya da sadece mevcut pozisyonunuzda ba?ar?l? olmaya çal???yor olun, etkili a? olu?turma size ihtiyac?n?z olan avantaj? sa?layabilir. Bu kitapta, a? olu?turman?n i?e al?m, mü?teri kazan?m? ve etkinlik organizasyonu konular?nda size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca LinkedIn gibi sosyal a?lar?n kullan?m?na ili?kin faydal? ipuçlar?, i? ba?lant?lar?na ula?maya yönelik tavsiyeler ve özellikle utangaç veya me?gul ki?iler için özel rehberlik içerir, böylece k?sa sürede uzman bir a? kurucu olacaks?n?z!
Ebook Preview
   (Quantity: 1)