Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Çernobil nükleer felaketi
Preview this ebook
Çernobil nükleer felaketi
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665506
Description:
26 Nisan 1986'da Çernobil nükleer santralinin 4 numaral? reaktörü patlad? ve Avrupa'n?n büyük bir bölümünü etkileyen devasa bir radyoaktif bulutun merkez üssü haline geldi. Çernobil felaketi tarihteki en kötü nükleer felaket olmaya devam etmektedir: patlaman?n hemen ard?ndan yüzlerce insan akut radyasyon hastal???na yakalanm?? ve bunu takip eden on y?llar içinde çok daha fazlas? kanser ve di?er hastal?klara yakalanm??t?r. Yüzbinlerce insan yerinden edildi ve bugün bile sahan?n etraf?ndaki alan ya?anamaz durumda ve onbinlerce kilometrekarelik alan kirlenmi? durumda. Sadece 50 dakika içinde, Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov ve fabrikadaki i?çiler de dahil olmak üzere felakete kar??an kilit isimler ve bugün hala hissedilen büyük ve kal?c? miras hakk?nda bilgi edineceksiniz. Bu anla??l?r ve bilgilendirici kitap, SSCB'nin nükleer kalk?nma program?n?n arka plan?nda meydana gelen Çernobil felaketinin kilit anlar?n? kapsaml? bir ?ekilde ele al?yor. Ayr?ca, bu trajik ve ölümcül kaza hakk?nda ihtiyac?n?z olan tüm temel bilgileri sunarak, felakete verilen tepkinin ayr?nt?l? bir incelemesini ve k?sa, orta ve uzun vadeli sonuçlar?n?n bir tart??mas?n? da içermektedir.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)