Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Her durumda ikna edici
Preview this ebook
Her durumda ikna edici
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665452
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakika içinde ba?kalar?n? ikna etme sanat?nda nas?l ustala?aca??n?z? ö?renin. ?kna edici ileti?im, profesyonel hayat?n?zdaki birçok durumda size yard?mc? olabilir; müzakerelerde, çat??ma yönetiminde ve ki?iler aras? ili?kilerde hayati bir rol oynar. Di?er insanlar? kendi bak?? aç?n?za nas?l kazanaca??n?z? bilmek, kariyerinizde ilerlemenize ve i? arkada?lar?n?z, yöneticileriniz ve mü?terilerinizle etkili bir ?ekilde etkile?im kurman?za yard?mc? olacak çok önemli bir profesyonel beceridir. Bu kitapta, ba?kalar?n? ikna etme sanat?n?n ürün sunumlar?nda, pazarlamada ve i? aramada size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, güçlü argümanlar?n nas?l olu?turulaca?? ve sunulaca?? ve ba?kalar?n? ikna etmeye çal???rken kaç?n?lmas? gereken tuzaklar hakk?nda yararl? ipuçlar? içerir ve ileti?im ve müzakere becerilerinizi geli?tirmek için ihtiyac?n?z olan her ?eyi size sunar.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)