Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Ba?ar?l? bir ?ekilde delege etme
Preview this ebook
Ba?ar?l? bir ?ekilde delege etme
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665384
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada etkili bir ?ekilde nas?l delege edece?inizi ö?renin. Yetki devretmek tüm iyi proje yöneticileri için hayati bir beceridir: görevleri ba?kalar?na ne zaman devredece?inizi bilmek, organizasyonunuzu optimize etmenize, en önemli faaliyetlere odaklanman?za ve a??r? stres ve tükenmi?likten kaç?nman?za olanak tan?r. Ayr?ca, daha fazla sorumluluk üstlendikçe ve yeni zorluklara uyum sa?lad?kça ekibinizin üyeleri için de?erli bir mesleki geli?im f?rsat? olabilir. Bu kitapta, delegasyonun proje yönetimi ve ekip yönetiminde size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, i? yükünüzü kolay ve etkili bir ?ekilde yönetebilmeniz için yetki verdi?iniz i? arkada?lar?n?z? motive etmek için faydal? ipuçlar? ve hangi görevleri devredece?inizi seçmeniz için tavsiyeler de içermektedir.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)