Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Benchmarking
Preview this ebook
Benchmarking
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665278
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla k?yaslaman?n (standardizasyon veya kar??la?t?rmal? analiz olarak da bilinir) temellerini sadece 50 dakikada anlay?n. K?yaslama, belirli bir alanda ürünler, pazar ve rakipler de dahil olmak üzere bir dizi unsuru de?erlendirmek için ço?unlukla i? dünyas?nda kullan?lan bir stratejidir. Böylece k?yaslama, ?irketlerin performanslar?n? art?rmak ve ürünlerini yeniden tasarlamak için i?e yarad??? kan?tlanm?? uygulamalar? belirlemelerine ve bunlar? kendileri için uygulamalar?na olanak tan?r. Bu kitap, önde gelen ?irketlerin en iyi uygulamalar?n? ke?fetmek ve bunlar? kendi i?inizi geli?tirmek için uyarlamak üzere k?yaslamay? nas?l kullanaca??n?z konusunda size kullan??l? bir giri? sunuyor. Ayr?ca gerçek hayattan vaka çal??malar?, potansiyel maliyetleri de dahil olmak üzere arac?n eksikliklerinin tart???lmas? ve Toplam Kalite Yönetimi ve PUKÖ gibi ilgili modellere bir giri? içermektedir.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)