Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
?? plan? kontrol listesi
Preview this ebook
?? plan? kontrol listesi
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665254
Description:
?? plan? kontrol listesinin (i? plan? veya geli?tirme plan? olarak da bilinir) temellerini bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada anlay?n. Bir i? plan?, pazar, pazar ara?t?rmas? ve pazarlama karmas? da dahil olmak üzere bir i?in ba?lat?lmas?yla ilgili noktalar? detayland?ran finansal bir pland?r. Bir i? plan? haz?rlamak, yeni bir i? kurman?n önemli bir parças?d?r, bu nedenle do?ru yap?lmas? çok önemlidir. ?? planlar?, bir ?irketin k?sa ve orta vadeli stratejisini belirlemek için de yararl?d?r. Bu kitap size i? planlar?na kullan??l? bir giri? sa?lar ve belirli bir fikrin fizibilitesini belirlemenize olanak tan?r. Sadece PESTLE ve SWOT analizleri gibi teknikleri kullanarak bir plan?n nas?l haz?rlanaca??n? de?il, ayn? zamanda pratik örneklerin nas?l incelenece?ini, arac?n eksikliklerinin neler oldu?unu, özellikle de sadece bir tahmin oldu?u gerçe?ini ö?renecek ve Gantt ?emas? gibi ilgili modellerle tan??acaks?n?z.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)