Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Ba?ar? için organizasyon
Preview this ebook
Ba?ar? için organizasyon
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665223
Description:
?yi bir organizasyon olmadan, çal??ma hayat?m?zda her gün yapmak zorunda oldu?umuz i?lerle ba?a ç?kmam?z mümkün de?ildir. Yine de bunu ba?armak kolay de?ildir. Kendinizi verimli bir ?ekilde organize etmenize yard?mc? olmak için bu kitapta ihtiyaçlar?n?za, s?n?rlar?n?za ve de?erlerinize kulak veren bir yöntem olu?turman?n anahtarlar?n? bulacaks?n?z. Tüm hedeflerinize ula?mak için takip edebilece?iniz bir eylem plan? olu?turmak için tüm bu parametreleri dikkate alman?z önemlidir. ?? yerinde esenlik için gerçek bir araç olan iyi bir organizasyon, daha az stresli olman?z? ve sakin bir ?ekilde çal??man?z? da sa?layacakt?r.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)