Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
CRM
Preview this ebook
CRM
Member Price: $9.99 (what is it?)
Regular Price: $9.99
   (Quantity: 1)
Availability:
Ebook in EPUB format. Available for immediate download after we receive your order
Publisher:
50Minutes.com (TU)
DRM:
Watermark
Publication Year:
2023
ISBN-13: 9782808665216
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla mü?teri ili?kileri yönetiminin (CRM) temellerini sadece 50 dakikada anlay?n. ?irketler, veri madencili?i ve segmentasyon yoluyla mü?teri tabanlar?n? daha iyi anlamak için bir CRM stratejisi benimseyebilir ve bu da yeni mü?teriler çekmelerine ve mü?teri sadakatini art?rmalar?na yard?mc? olabilir. Rekabetin giderek artt??? bir i? dünyas?nda, ileti?im ve reklama yönelik etkili yakla??mlar geli?tirmek için CRM'i kullanmak her ?irketin stratejisinin hayati bir parças? olmal?d?r. Bu kitap, mü?teri ili?kileri yönetiminin mü?teri kazan?m?, pazarlama stratejisi geli?tirme ve mü?teri hizmetleri optimizasyonu alanlar?ndaki uygulamalar?na faydal? bir giri? sunmaktad?r. Ayr?ca pratik vakalar, potansiyel maliyetleri de dahil olmak üzere arac?n eksikliklerine ili?kin bir tart??ma ve sosyal CRM, tedarikçi ili?kileri yönetimi ve çal??an ili?kileri yönetimi gibi ilgili modellere bir giri? içermektedir.
Ebook Preview
   (Quantity: 1)