Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
John Calvin
Prévisualiser ce livre
John Calvin
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666121
Description:
John Calvin, 16. yüzy?l Avrupa's?n? kas?p kavuran Reformasyon'un kilit isimlerinden biri olan Frans?z bir vaizdi. Calvin en çok Reform Kilisesi'ni kurmas? ve Cenevre'deki e?itim sistemini yeniden yap?land?rmas?yla tan?n?r. Hayat?n? Kutsal Yaz?lara uygun bir ya?am biçimi olu?turmaya adam??t?r. Sadece 50 dakikada, onun eylemlerinin H?ristiyan ortodokslu?unu nas?l temelden etkiledi?ini ke?fedecek ve Avrupa teolojisi üzerindeki derin etkisini anlayacaks?n?z. Bu sade ve bilgilendirici kitap, Calvin'in H?ristiyan Dininin Temelleri adl? ufuk aç?c? eseri ve Cenevre Akademisi'nin kurulu?u da dahil olmak üzere ba?l?ca ba?ar?lar?n?n kapsaml? bir tart??mas?n? sunmaktad?r. Ayr?ca tam bir biyografi, siyasi, sosyal ve ekonomik ba?lama de?erli bir giri? ve ö?retisinin etkisinin ve Kalvinizmin yükseli?inin bir de?erlendirmesini de içeren bu kitap, size bu etkili ilahiyatç? hakk?nda tüm temel bilgileri vermektedir.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)