Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
K?skançl??? kontrol etmek
Prévisualiser ce livre
K?skançl??? kontrol etmek
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666084
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada k?skançl???n?z?n üstesinden nas?l gelece?inizi ö?renin. K?skançl?k y?prat?c?, zehirli bir duygudur, ili?kileri yok edebilir ve a?k? öldürebilir. Bu, güven eksikli?inden ve ki?isel güvensizliklerden kaynaklanan k?s?r bir döngüdür. Özgüveninizi geli?tirecek ad?mlar atarak daha derin, daha tatmin edici ili?kilerin tad?n? ç?karabilirsiniz. Bu kitapta, dü?ük özgüven ve ba?kalar?na güven eksikli?i de dahil olmak üzere k?skançl???n nedenleri hakk?nda daha fazla bilgi edineceksiniz. Ayr?ca k?skançl???n üstesinden gelme ve partnerinize güvenme konusunda faydal? ipuçlar? içeriyor ve size ye?il gözlü canavar? sonsuza dek kovman?z için gerekli araçlar? sunuyor!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)