Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Milton Friedman
Prévisualiser ce livre
Milton Friedman
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666077
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla Milton Friedman'?n fikirlerini sadece 50 dakikada ö?renin. Friedman, ABD'nin en önemli ekonomik dönemlerinin ço?unda ya?am?? Nobel ödüllü bir ekonomistti: Kükreyen Yirmiler, Wall Street Çökü?ü ve ?kinci Dünya Sava??'na tan?kl?k etti. Çal??malar?, özellikle tüketim analizi, para tarihi ve teorisi ve ekonomik dü?ünce dahil olmak üzere ekonominin çe?itli alanlar?n? kapsamaktad?r. Bu kitap size Friedman'?n mikroekonomi ve rekabet modeli de dahil olmak üzere ekonomiye yapt??? ba?l?ca katk?lara kullan??l? bir giri? sunuyor. Ayr?ca, çal??malar?na yönelik olumlu ve olumsuz tepkileri ve fikirlerinin ekonomik liberalizm üzerindeki etkisini de ö?reneceksiniz.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)