Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Beden dili
Prévisualiser ce livre
Beden dili
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666053
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada beden dilinin gücünü ö?renin. Beden dili, sözsüz ileti?imin önemli bir parças?d?r ve bu konuda uzmanla?mak, i? yerindeki güvenilirli?inizi art?rman?za ve ba?kalar?n?n duygular?n? anlaman?za yard?mc? olacakt?r. Bu, fikirlerinizi daha aç?k ve ikna edici bir ?ekilde iletmenize, yöneticiler, i? arkada?lar? ve mü?terilerle ili?kilerinizi geli?tirmenize ve topluluk önünde konu?ma becerilerinizi geli?tirmenize yard?mc? olacakt?r. Bu kitapta, beden diliniz üzerinde çal??man?n i? görü?melerinde, sunumlarda ve müzakerelerde size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, beden dilinizi konu?tu?unuz ki?iye uyarlama konusunda faydal? ipuçlar? ve di?er insanlar?n hareketlerini, jestlerini ve ifadelerini yorumlama konusunda tavsiyeler içeriyor ve size ki?ileraras? becerilerinizi geli?tirmek ve daha net ileti?im kurmak için ihtiyac?n?z olan araçlar? sunuyor.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)