Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Dayan?kl?l???n art?r?lmas?
Prévisualiser ce livre
Dayan?kl?l???n art?r?lmas?
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666022
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada dayan?kl?l???n?z? nas?l geli?tirece?inizi ö?renin. Hepimiz ki?isel ve profesyonel ya?amlar?m?zda kaç?n?lmaz olarak aksiliklerle kar??la??r?z: önemli olan bunlarla nas?l ba?a ç?kt???m?zd?r. Neyse ki, sorun çözme becerileri, özgüven ve güçlü bir kimlik duygusu da dahil olmak üzere bir dizi dayan?kl?l?k faktörüne güvenerek zor durumlar?n üstesinden gelebilir ve bunlar?n bizi evde ve i?te engellemesini önleyebiliriz. Bu kitapta, esnekli?in size ekip çal??mas?, ki?isel yönetim ve stres yönetimi konular?nda nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca i? yerinde dayan?kl?l???n?z? geli?tirmeye yönelik faydal? ipuçlar? ve ya?am tarz?n?z? daha iyimser olacak ?ekilde uyarlaman?za yönelik tavsiyeler de içeriyor ve size her türlü aksili?in üstesinden gelmenizi sa?layacak araçlar sunuyor!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)