Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Dengeli beslenmeyi ö?renmek
Prévisualiser ce livre
Dengeli beslenmeyi ö?renmek
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666015
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla diyetinizi sadece 50 dakikada geli?tirin. Hepimiz daha sa?l?kl? beslenerek sa?l???m?z? iyile?tirebilece?imizi biliyoruz, ancak nereden ba?layaca??m?z? bilmek ço?u zaman zor. Bununla birlikte, daha dengeli bir diyet için uygulayabilece?iniz baz? basit ipuçlar? vard?r. Bu kitapta, günlük diyetinizi iyile?tirmek için hangi ad?mlar? atabilece?inizi ö?reneceksiniz. Ayr?ca, organik g?dalar? diyetinize dahil etmek için ipuçlar? ve bu tavsiyenin arkas?ndaki bilimin temel bir aç?klamas?n? da içerir, böylece genel sa?l???n?z? iyile?tirmek için ihtiyac?n?z olan her ?eyi elde edersiniz.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)