Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
LinkedIn® as? olmak
Prévisualiser ce livre
LinkedIn® as? olmak
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808666008
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla LinkedIn profilinizi sadece 50 dakikada nas?l optimize edece?inizi ö?renin. LinkedIn dünyan?n en popüler profesyonel sosyal a??d?r ve bu nedenle de bilgili i?e al?m uzmanlar? ve çal??anlar için h?zla vazgeçilmez bir araç haline gelmektedir. LinkedIn'i ister a? kurmak için ister i? araman?z?n bir parças? olarak kullan?n, kariyerinizde ilerlemek istiyorsan?z kalabal???n aras?ndan s?yr?ld???n?zdan ve do?ru ki?ilerin dikkatini çekti?inizden emin olman?z gerekir. Bu kitapta, güçlü bir profil olu?turmay?, de?erli ki?ilerden olu?an bir a? geli?tirmeyi ve LinkedIn'i profesyonel itibar?n?z? yönetmek için kullanmay? ö?reneceksiniz. Ayr?ca, görünürlü?ünüzü art?rmak için ipuçlar?, kaç?n?lmas? gereken baz? yayg?n tuzaklar ve LinkedIn Premium hesab?n?n avantajlar?na bir giri? içerir ve ba?ar? ?ans?n?z? art?rmak için ihtiyac?n?z olan her ?eyi size sunar.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)