Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Fransa'da kad?nlar?n oy kullanma hakk?
Prévisualiser ce livre
Fransa'da kad?nlar?n oy kullanma hakk?
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665988
Description:
21 Nisan 1944'te Frans?z Ulusal Kurtulu? Komitesi'nin bir kararnamesiyle Fransa'da kad?nlara oy hakk? tan?nd?. Bu ileri ad?m, kad?nlar?n sivil toplumda sahip olmalar? gereken yer ve vatanda? olarak tam bir rol oynayabilmeleri konusunda bir buçuk as?rd?r süren tart??malar?n ard?ndan gelmi?tir. Bu nedenle münferit bir olay olarak de?erlendirilmemelidir. Frans?z Devrimi'ne kadar uzanan bir evrimin parças?d?r ve kad?nlarla erkekler aras?nda gerçek e?itli?in sa?lanmas? için verilen uzun mücadelenin bir ad?m?d?r. Bugün dünyan?n her kö?esinde hala güncelli?ini koruyan bu konu hakk?nda daha fazla bilgiyi bu kitapta bulabilirsiniz.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)