Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Kore Sava??
Prévisualiser ce livre
Kore Sava??
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665964
Description:
Kore Sava??, Bat? Blo?u ile Komünist Blok aras?nda büyük bir çat??maya yol açan bir iç sava?t?. Çat??ma üç y?l sürdü ve Kore yar?madas?n? iki devlete bölerek gerçek bir kazanan olmadan sona erdi. Sadece 50 dakika içinde sava??n neden ç?kt???n? anlayacak ve Kuzey ile Güney Kore aras?ndaki ili?kileri zehirlemeye devam eden sonuçlar?n? ö?reneceksiniz. Bu basit ve bilgilendirici kitap, Kim Il-sung'un Güney Kore'ye sald?rma karar?, çat??man?n geli?imi ve ard?ndan gelen ç?kmaz da dahil olmak üzere kanl? sava??n önemli anlar?n? kapsaml? bir ?ekilde tart???yor. Ayr?ca Syngman Rhee ve Douglas MacArthur gibi çat??man?n kilit isimlerinin biyografilerini, siyasi, sosyal ve ekonomik ba?lama dair de?erli bir giri? ve sava??n sonuçlar?na dair bir de?erlendirme de içeren kitap, Kore tarihinin bu önemli dönemine dair tüm temel bilgileri size sunuyor.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)