Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Etkili bir atölye çal??mas? düzenlemek
Prévisualiser ce livre
Etkili bir atölye çal??mas? düzenlemek
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665957
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada nas?l verimli atölye çal??malar? düzenleyebilece?inizi ö?renin. Atölye çal??malar? i? dünyas?nda geni? bir uygulama yelpazesine sahiptir: yeni ekip üyelerini tan?tmak, e?itim vermek ve belirli bir çözüme yönelik gruplar halinde çal??mak için kullan?labilir. Etkili bir ?ekilde yürütüldü?ünde, atölye çal??malar? bireysel yarat?c?l??? te?vik ederek, fikir al??veri?ini destekleyerek ve yeni fikir ve bilgilerin anla??lmas?n? ve ak?lda tutulmas?n? kolayla?t?rarak yenilikçili?i ve beceri kazan?m?n? te?vik edebilir. Bu kitapta, verimli atölye çal??malar?n?n nas?l daha iyi e?itim, ekip olu?turma ve profesyonel ili?kiler sa?layabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, atölye çal??man?z? ayr?nt?l? olarak planlamak için yararl? ipuçlar? ve herkesin tart??maya katk?da bulunmas?n?, odaklanmas?n? ve motive olmas?n? sa?lamak için tavsiyeler içerir, böylece ideal atölye çal??mas?n? hemen düzenleyebilirsiniz!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)