Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Bir ayr?l?ktan sonra toparlanma
Prévisualiser ce livre
Bir ayr?l?ktan sonra toparlanma
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665933
Description:
Bo?anmay? nas?l atlat?rs?n?z? Bu soru hepimizi bir gün ya da ba?ka bir gün ilgilendirir ve buna nas?l haz?rlanaca??m?z? ö?renmek iyidir. Uyar? i?aretlerini tan?mak, kederin üstesinden gelmek ve nas?l tekrar yola koyulaca??m?z? ö?renmek ele alaca??m?z konulardan baz?lar?d?r. 50 dakikada bo?anma ac?s?n?n üstesinden nas?l gelebilece?inizi, bununla nas?l yüzle?ebilece?inizi, bunu ba?kalar?na nas?l aç?klayabilece?inizi ve kendinizi nas?l yeniden in?a edebilece?inizi ö?renin.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)