Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Bir toplant? yürütmek
Prévisualiser ce livre
Bir toplant? yürütmek
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665919
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada etkili toplant?lar yapmay? ö?renin. Toplant?lar, profesyonel e?itim sa?lamak, bilgi aktarmak ve bir ?irketteki olas? de?i?iklikler hakk?nda girdi toplamak için mükemmel bir yoldur. Kat?l?mc?lar?n fikir al??veri?inde bulunmas?na, beyin f?rt?nas? yapmas?na ve yarat?c? dü?ünmesine olanak tan?yarak tüm ekip üyeleri taraf?ndan desteklenen daha iyi kararlar al?nmas?n? sa?lar. Birkaç basit ipucunu takip ederek herkes gerçek sonuçlar veren toplant?lar haz?rlamay? ve yönetmeyi ö?renebilir. Bu kitapta, etkili toplant?lara liderlik etmenin proje yönetimi, ileti?im ve liderlik becerilerinizi geli?tirmenize nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, toplant? gündeminizi planlamak için faydal? ipuçlar? ve karar alma sürecini iyile?tirmek için birlikte çal??abilmeniz için hedef belirleme ve insanlar? motive etme konusunda tavsiyeler içerir.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)