Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Yom Kippur Sava??
Prévisualiser ce livre
Yom Kippur Sava??
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665865
Description:
Yom Kippur Sava?? 1973 y?l?nda M?s?r ve Suriye'nin ba??n? çekti?i Arap ülkeleri koalisyonu ile ?srail aras?nda gerçekle?mi?tir. Yom Kippur (Büyük Kefaret Günü) günü, M?s?r ve Suriye kuvvetleri 1967'deki Alt? Gün Sava??'ndan beri ?srail taraf?ndan i?gal alt?nda tutulan Sina Yar?madas? ve Golan Tepeleri'ne sald?rd?. Yom Kippur Sava?? 1973 petrol krizine katk?da bulunmu? ve bölgeye bar?? getirmesi beklenen 1978 Camp David Anla?mas? için önemli bir öncü olmu?tur. Sadece 50 dakika içinde Yom Kippur Sava??'n?n arka plan?n?, çat??man?n ana olaylar?n? ve Orta Do?u istikrar? üzerindeki etkisini ö?reneceksiniz. Bu sade ve bilgilendirici kitap, Yom Kippur Sava??'n?n önemli anlar?n? tart??makta ve her iki taraf?n stratejilerini analiz etmektedir. Ayr?ca ?srail Ba?bakan? Golda Meir ve M?s?r Devlet Ba?kan? Enver Sedat gibi önemli komutan ve liderlerin biyografilerini, siyasi ve sosyal ba?lama dair de?erli bir giri?i ve sava??n sonuçlar?na dair bir de?erlendirmeyi de içeren kitap, Arap-?srail çat??mas?n?n bu önemli bölümüne dair tüm temel bilgileri size sunuyor.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)