Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Isaac Newton
Prévisualiser ce livre
Isaac Newton
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665858
Description:
Isaac Newton, tüm zamanlar?n en etkili bilim insanlar?ndan biri olarak kabul edilen ?ngiliz matematikçi, astronom ve fizikçiydi. En çok hareket yasalar? ve evrensel yerçekimi teorisiyle tan?nan Newton, ke?iflerinin bilim dünyas? üzerinde büyük etkisi olan tutkulu bir bilim insan?yd?. Sadece 50 dakika içinde, ara?t?rmas?n?n dünyay? anlama biçimimizi nas?l temelden de?i?tirdi?ini ke?fedecek ve kendisinden sonra gelen bilim insan? nesilleri üzerindeki derin etkisini ö?reneceksiniz. Bu basit ve bilgilendirici kitap, Newton'un sonsuz küçükler hesab? yöntemi, optik üzerine çal??malar? ve en önemli bulgusu olan evrensel yerçekimi teorisi de dahil olmak üzere en önemli ba?ar?lar? ve ke?ifleri hakk?nda kapsaml? bir tart??ma sunmaktad?r. Ayr?ca tam bir biyografi, dönemin ba?lam?na dair de?erli bir giri? ve ke?iflerinin bilim camias? üzerindeki etkisine dair bir de?erlendirme de içeren kitap, modern bilimin bu devi hakk?nda ihtiyac?n?z olan tüm temel bilgileri size sunuyor.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)