Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Mundell-Fleming modeli
Prévisualiser ce livre
Mundell-Fleming modeli
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665780
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla Mundell-Fleming modelinin (IS-LM-BoP modeli veya IS-LM-BP modeli olarak da bilinir) temellerini sadece 50 dakikada anlay?n. Mundell-Fleming modeli uluslararas? makroekonomiyi anlamak için çok önemlidir: Euro bölgesi içindeki ekonomi politikas? için genel bir çerçeve sa?lar ve farkl? döviz kuru rejimleri alt?nda makroekonomik politikan?n etkinli?inde uluslararas? sermaye hareketlili?inin rolünü analiz etmemize olanak tan?r. Bu kitap, Mundell-Fleming modelinin uygulamalar?na ve modelin alt?nda yatan varsay?mlara, modelin kapal? bir ekonomi için geçerli oldu?u gerçe?i de dahil olmak üzere, faydal? bir giri? sunmaktad?r. Ayr?ca, Mundell-Fleming modelinin Avrupa'n?n parasal yap?s?ndaki rolünün ayr?nt?l? bir incelemesini, teorinin s?n?rlamalar?n?n tart???lmas?n? ve bir ülkenin risk faktörünün modele dahil edilmesi gibi geni?letmelere bir giri? içermektedir.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)