Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Erasmus
Prévisualiser ce livre
Erasmus
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665773
Description:
Erasmus, H?ristiyan hümanizminin ve Rönesans'?n önemli bir figürüdür. ?lahiyatç?, edebiyatç? ve yorulmak bilmeyen bir gezgin olan bu çok yönlü adam, 15. ve 16. yüzy?llar?n tarihine damgas?n? vurmu?tur. Ke?if ve kültür aray???nda olan Erasmus, 15 y?l boyunca Avrupa'y? dola?arak Thomas More gibi büyük dü?ünür ve yazarlarla tan??t?. Kilisede reform yapma arzusuna ra?men Martin Luther'e ve Reformasyon'a kat?lmay? reddetti. 50 dakikada modern anlamda ilk entelektüelin hayat?na dal?n, pedagoji ve siyaset hakk?ndaki görü?lerini, büyük ba?yap?t? Budalal??a Övgü'yü ve ho?görü ve din özgürlü?ü konusundaki katk?lar?n? ke?fedin.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)