Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Kriz zamanlar?nda müdahale
Prévisualiser ce livre
Kriz zamanlar?nda müdahale
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665728
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakika içinde bir krizle nas?l ba?a ç?kaca??n?z? ö?renin. Kriz s?ras?nda acele kararlardan ve yanl?? yönetimden kaç?nmak zorunludur ve önceden kapsaml? bir kriz yönetimi plan? geli?tirmek, so?ukkanl?l???n?z? koruman?za ve krizi h?zl? ve etkili bir ?ekilde çözmenize olanak tan?d??? için bu tuzaklardan kaç?nman?n en iyi yoludur. Bu kitap, krizlere önceden haz?rlanmak için hangi ad?mlar? atabilece?inizi anlat?yor. Ayr?ca, kriz yönetimi planlar? geli?tirmeye yönelik tavsiyeler ve kriz s?ras?nda etkili ileti?im kurmaya yönelik bir astar da içeriyor ve sorunlar ortaya ç?kt???nda i?inizi yolunda tutmak için ihtiyac?n?z olan araçlar? sa?l?yor.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)