Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Kolektif zekadan yararlanma
Prévisualiser ce livre
Kolektif zekadan yararlanma
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665667
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada kolektif zekay? nas?l kullanaca??n?z? ö?renin. Kolektif zeka, çal??ma yöntemlerini uyarlayan ve daha etkili çal??mak ve sorunlara orijinal çözümler bulmak için tüm ekip üyelerinin becerilerinden yararlanan ekip yönetimine yönelik yenilikçi bir yakla??md?r. Birçok geleneksel yönetim yakla??m?n?n aksine, kolektif zeka belirsizli?i kucaklar ve herkesi ortak bir hedef do?rultusunda birlikte çal??maya te?vik ederek ?irketlerin beklenmedik zorluklar?n üstesinden gelmesini sa?lar. Bu kitapta, kolektif zekan?n yeni bilgilerin kilidini açman?za ve ekibinizi daha çevik, duyarl? ve yenilikçi hale getirmenize nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, bu yönetim yakla??m?n?n temel ilkelerine genel bir bak??, ekibinizin becerilerinden en iyi ?ekilde yararlanmak için ipuçlar? ve kat?l?mc? yönetim gibi ilgili kavramlara k?sa bir giri? içerir, böylece k?sa sürede daha etkili ve ak?ll? bir ?irket olu?turabilirsiniz!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)