Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Entelektüel kapasitenin en üst düzeye ç?kar?lmas?
Prévisualiser ce livre
Entelektüel kapasitenin en üst düzeye ç?kar?lmas?
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665643
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada entelektüel yeteneklerinizi nas?l en üst düzeye ç?karaca??n?z? ö?renin. Zihinsel kapasitenizi geli?tirmek, verimlili?inizi, yarat?c?l???n?z? ve problem çözme becerilerinizi art?rman?z? sa?layaca?? için i? yerinde büyük bir avantaj olabilir. Böylece hatas?z çal??man?za ve her türlü soruna yenilikçi çözümler bulman?za yard?mc? olarak performans?n?z? ve kariyerinizi bir üst seviyeye ta??yabilir. Bu kitapta, kariyer geli?imi, mesleki geli?im ve proje yönetimi konular?nda entelektüel becerilerinizi en üst düzeye ç?karman?n faydalar?n? ö?reneceksiniz. Ayr?ca haf?zan?z? geli?tirmek için faydal? ipuçlar? ve beyninizi sa?l?kl? tutmak için tavsiyeler içerir, böylece daha net dü?ünmek ve daha ak?ll? kararlar almak için pratik ad?mlar atabilirsiniz.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)