Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Diana, Galler Prensesi
Prévisualiser ce livre
Diana, Galler Prensesi
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665636
Description:
Galler Prensesi Diana, 1980'ler ve 1990'larda önde gelen bir insani yard?m aktivistiydi. Prens Charles ile evlili?inin kendisine bir kraliyet unvan? kazand?rmas?n?n ard?ndan, AIDS'e yard?m ve kara may?nlar?n?n ortadan kald?r?lmas? gibi konularda giderek daha aktif bir kampanyac? haline geldi. Ancak, sadakatsizlik iddialar? ve medyan?n yo?un ilgisi k?sa sürede evlili?ini ciddi bir bask? alt?na soktu ve Diana ile kraliyet ailesi aras?nda 1997'deki ani ölümüne kadar hiç geçmeyen bir çatla?a neden oldu. Sadece 50 dakika içinde Diana'n?n kraliyet ailesinin bir üyesi olarak konumunu 20. yüzy?l?n en etkili ve sevilen hay?rseverlerinden biri olmak için nas?l kulland???n? ke?fedeceksiniz. Bu sade ve bilgilendirici kitap, Prens Charles ile evlili?i, hay?rsever olarak yapt??? çal??malar ve 1997'deki ölümünün ko?ullar? da dahil olmak üzere Diana'n?n hayat?ndaki önemli anlar? kapsaml? bir ?ekilde tart???yor. Ayn? zamanda tam bir biyografi, siyasi, sosyal ve ekonomik ba?lama de?erli bir giri? ve Diana'n?n miras?n?n bir de?erlendirmesini de içeren bu kitap, size Britanya'n?n en sevilen kraliyet ailesi hakk?nda tüm temel bilgileri veriyor.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)