Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Normandiya ç?karmas?
Prévisualiser ce livre
Normandiya ç?karmas?
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665629
Description:
6 Haziran 1944'te Müttefik birlikleri, silahlar ve tanklarla birlikte gemilere binerek Normandiya sahillerine ç?kt?. D-Day ç?karmas? olarak da bilinen Normandiya ç?karmas?, ?kinci Dünya Sava??'n?n en önemli operasyonlar?ndan biriydi ve Müttefiklerin Bat? Cephesi'ndeki zaferinin yolunu açt?. Tarihteki en büyük deniz i?galinde, ço?unlu?u ?ngiliz, Amerikan ve Kanadal? yakla??k 150.000 asker Normandiya'ya ç?karma yapm?? ve ard?ndan sahil boyunca uzanan bir dizi kasabay? kurtarm??t?r. Onlar?n kahramanl?klar? sava??n en unutulmaz olaylar?ndan biriydi ve Avrupa'n?n kurtulu?una do?ru at?lan ilk ad?md?. Sadece 50 dakika içinde Normandiya ç?karmas?na yol açan olaylar? ö?renecek ve bu zaferin Müttefikler için neden bu kadar önemli oldu?unu anlayacaks?n?z. Bu basit ve bilgilendirici kitap, Overlord Harekât?'n?n arka plan?n? ve Normandiya ç?karmas?n?n ana a?amalar?n? kapsaml? bir ?ekilde analiz etmektedir. Ayr?ca Dwight Eisenhower ve Bernard Law Montgomery gibi önemli komutan ve liderlerin biyografilerini, siyasi ve sosyal ba?lama dair de?erli bir giri? ve ç?karman?n etkisine dair bir de?erlendirme de içeren bu kitap, size bu cesur operasyona dair tüm temel bilgileri sunuyor.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)