Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Alt? Gün Sava??
Prévisualiser ce livre
Alt? Gün Sava??
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665612
Description:
5 Haziran 1967'de ?srailliler, Tiran Bo?az?'n?n ablukaya al?nmas?n?n ard?ndan M?s?r'a yeni bir sald?r? ba?latarak Alt? Gün Sava??'n? ba?latt?. Öfkeye kap?lan tüm Arap dünyas? sald?r?y? derhal k?nad? ve Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak, ?srail-Filistin çat??mas?n?n bu yeni bölümünde M?s?r'? desteklemek üzere güçlerini birle?tirdi. Alt? gün sonra, birkaç ate?kesin ard?ndan, Orta Do?u'daki jeopolitik durum derinden de?i?ti: ?srail art?k Arap kom?ular? üzerinde bask?n bir konuma sahip ve topraklar? dört kat?na ç?kt?. Bu kitap sayesinde, bu çat??man?n kalbine dal?n ve sadece 50 dakikada bu sava??n arka plan?n? ve sonuçlar?n? ke?fedin.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)