Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Ba?ar?l? i? görü?meleri
Prévisualiser ce livre
Ba?ar?l? i? görü?meleri
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665568
Description:
Bu pratik ve özlü kitapta sadece 50 dakikada ba?ar?l? bir i? görü?mesinin nas?l yap?laca??n? ö?renin. ?? görü?meleri, i? araman?n önemli bir parças?d?r ve yeni i?vereninize becerilerinizi ve ki?ili?inizi sergilemek için en iyi ?ans?n?zd?r. Genellikle i? görü?mesi, i?i almadan önce a?man?z gereken son engeldir, bu nedenle riskler yüksektir ve di?er adaylar aras?ndan s?yr?lman?z hayati önem ta??r. Bu kitapta, i?e al?m uzmanlar?n?n ve i?verenlerin adaylarla mülakat yaparken nelere dikkat ettiklerini ve onlar? i? için do?ru ki?i oldu?unuza ikna etmek için neler yapabilece?inizi ö?reneceksiniz. Ayr?ca, en yayg?n i? görü?mesi sorular?n? yan?tlamaya yönelik tavsiyeler ve güçlü bir ilk izlenim yaratmaya yönelik ipuçlar? da içerir, böylece parlamak için ihtiyac?n?z olan her ?eye sahip olursunuz.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)