Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Topluluk önünde konu?ma ve dinleyicileri etkileme
Prévisualiser ce livre
Topluluk önünde konu?ma ve dinleyicileri etkileme
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665490
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada topluluk önünde konu?ma sanat?nda nas?l ustala?aca??n?z? ö?renin. 21. yüzy?l i? dünyas?nda topluluk önünde konu?ma becerileri ço?u zaman sadece bir avantaj de?il, hatta bazen bir gerekliliktir. Sonuç olarak, bu önemli aktar?labilir beceriyi geli?tirmek stresi yönetmenize ve i? hayat?nda yükselmenize yard?mc? olabilir. Topluluk önünde konu?man?n temel ilkelerini anlayarak, hedef kitlenizin dikkatini çekebilir ve fikirlerinize daha aç?k olmalar?n? sa?layabilirsiniz; bu da bir ürün satmak, bir fikir ortaya koymak veya üstlerinizi etkilemek istedi?inizde hayati önem ta??r. Bu kitapta, topluluk önünde konu?man?n profesyonel konu?malarda, i? yerindeki sunumlarda, ekip çal??mas?nda ve pazarlamada size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca güçlü konu?malar yapmak için faydal? ipuçlar? ve topluluk önünde konu?ma korkunuzu azaltacak tavsiyeler de içeriyor, böylece k?sa sürede kendinize güvenen bir konu?mac? olabilirsiniz!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)