Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Nazizmin ç?lg?nl???
Prévisualiser ce livre
Nazizmin ç?lg?nl???
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665476
Description:
Tart??mal? bir Alman siyasi hareketi olan Nazizm, ?rkç? ve antisemitik bir ideolojinin ölümcül ç?lg?nl??? ve y?k?c? canavarl??? ile sonsuza dek ili?kilendirilmi?tir. Tarih, özellikle ba? kahraman? Adolf Hitler'i ve onun tek partisi NSDAP'yi hat?rlamaktad?r. Büyük Sava?'?n ard?ndan, özellikle ?talya'da Mussolini ve SSCB'de Lenin ile birlikte a??r?l?k yanl?s? hareketler ortaya ç?km??t?r. Yenilgiyle y?k?lan Almanlar?n umuda ihtiyac? vard? ve Nasyonal Sosyalist doktrinin vaatlerine inand?lar. Bu doktrin "saf" bir ?rk?, birle?ik bir ulusu ve dinin yerini alan politikalar? savunuyordu. Bu kitapta, totaliter idealin, büyüklük ve güç arzusuyla 20. yüzy?l?n en korkunç soyk?r?m?na nas?l yol açt???n? ke?fedeceksiniz.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)