Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Liderlik kazanmak
Prévisualiser ce livre
Liderlik kazanmak
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665438
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada nas?l büyük bir lider olunaca??n? ö?renin. Liderlik ba?ar?l? kurulu?lar için hayati önem ta??r çünkü çal??anlar? yüksek kaliteli i? ç?karmalar? için motive eder, herkesin ?irketin vizyonunu payla?mas?n? sa?lar ve ortak hedeflere ula??lmas?n? garanti eder. ?yi liderlerin esnekli?i ve duygusal zekas?, ekip olu?turma ve de?i?im yönetiminde de çok önemli bir rol oynad?klar? anlam?na gelir. Bu kitapta, liderli?in performans yönetimi ve i? operasyonlar?nda size nas?l yard?mc? olabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca ekibinizin güvenini kazanmak için faydal? ipuçlar? ve zor ki?iliklerle ba?a ç?kma tavsiyeleri de içeriyor, böylece k?sa sürede ilham veren bir lider olabilirsiniz!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)