Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Yeni bir i?in zorluklar?n?n üstesinden gelmek
Prévisualiser ce livre
Yeni bir i?in zorluklar?n?n üstesinden gelmek
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665414
Description:
Bu pratik ve özlü kitap size sadece 50 dakikada yeni i?inizde nas?l ba?ar?l? olaca??n?z? ö?retecek. Yeni bir i?teki ilk birkaç hafta ve ay, güçlü profesyonel ili?kiler geli?tirmenize, güvenilirli?inizi art?rman?za ve gerçekten etkileyebilmeniz için fikirlerinizi duyurman?za olanak tan?d??? için çok önemlidir. Deneme sürenizde ba?ar?l? olmak ve yeni patronunuzu etkilemek istiyorsan?z, ?irket kültürünü anlaman?z ve sizden tam olarak ne beklendi?ini bilmeniz çok önemlidir. Bu kitapta, mezun oldu?unuz bir i?te, izinden sonra i? gücüne geri dönerken veya bir yönetim pozisyonuna ad?m atarken nas?l iyi bir ilk izlenim b?rakaca??n?z? ö?reneceksiniz. Ayr?ca yeni i? arkada?lar?n?zla nas?l etkili ileti?im kuraca??n?za dair faydal? ipuçlar? ve yabanc? bir ortamda yolunuzu bulmaya yönelik tavsiyeler de içeriyor; böylece yeni rolünüzde parlamak için ihtiyac?n?z olan her ?eye sahip oluyorsunuz!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)