Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Léopold Sédar Senghor
Prévisualiser ce livre
Léopold Sédar Senghor
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665391
Description:
Fransa Afrika'daki sömürgelerini yava? yava? kaybederken, Léopold Sédar Senghor Fransa ile Senegal aras?nda yeni bir tür i?birli?i yaratmak istiyordu. Onun hayali, farkl? kültürlere sayg? temelinde evrensel bir medeniyet yaratmakt?. Senghor, yeni kurulan Senegal Cumhuriyeti'nin ba?kan? seçildi ve 20 y?l boyunca bu görevi sürdürdü. Yine de büyük tutkusu olan yazmay? sürdürdü ve siyah kimli?ini betimleyen ba?yap?tlar yay?nlad?. Bir adam?n hayat?n?n kalbine 50 dakikada dal?n, hayat?n?n önemli noktalar?n?, Aimé Césaire ile birlikte sömürge kar??t? entelektüel hareket Negritude'un kurulu?unu, Frans?zca konu?an dünyaya olan sevgisini ve iktidardan gönüllü olarak çekilme karar?n? ke?fedin.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)