Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Tart??ma sanat?
Prévisualiser ce livre
Tart??ma sanat?
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665360
Description:
Siz de o an?n s?cakl???yla do?ru cevab? bulamayanlardan m?s?n?z? Sözlü at??ma bitene kadar do?ru kelimeleri bulamad???n?z? ve kendinizi savunamad???n?z için hayal k?r?kl???na u?rad???n?z? m? fark ediyorsunuz? Baz? insanlar?n dü?ündü?ünün aksine, mizah duygusuyla do?mazs?n?z. Alay veya utanç verici bir soru kar??s?nda art?k suskun kalmamak için tart??ma sanat?n?n s?rlar?n? ö?renmek sizin elinizde. ?steyen herkes, örne?in duygular?n? kontrol etmeyi ö?renerek, do?açlama yapmay? ö?renerek veya kelime da?arc???n? ve metin repertuar?n? geni?leterek topluluk önünde konu?ma becerilerini geli?tirebilir. Bu kitapç?k tam da bunu yapman?za yard?mc? olacakt?r.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)