Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
MBTI
Prévisualiser ce livre
MBTI
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665292
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla Myers-Briggs Tip Göstergesini (MBTI) nas?l kullanaca??n?z? sadece 50 dakikada ö?renin. MBTI, bask?n ki?ilik özelliklerinizi belirlemenize ve bulgular?n?z? daha ak?ll? kariyer seçimleri yapmak için kullanman?za olanak tan?yan güçlü bir araçt?r. Her y?l milyonlarca insan psikolojik profillerini belirlemek için MBTI'? kullan?yor ve bu, ki?isel fark?ndal???n?z? art?rman?za, i? arkada?lar?n?zla ili?kilerinizi geli?tirmenize ve i? yerinde daha etkili ileti?im kurman?za yard?mc? olabilir. Bu kitapta MBTI'?n ki?isel geli?im, insan kaynaklar?, liderlik ve organizasyon alanlar?ndaki uygulamalar?n? ö?reneceksiniz. Ayr?ca, ki?ilik tipinizi anlamak ve bulgular?n?z? kendi durumunuza uygulamak için ihtiyaç duydu?unuz her ?eyi size sunan bu kitapta, enstrüman?n 16 profiline k?sa bir genel bak??, pratik uygulamalara ili?kin bir tart??ma ve sonuçlar?n?z? yorumlamaya yönelik tavsiyeler de yer almaktad?r.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)