Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Proje yönetimi
Prévisualiser ce livre
Proje yönetimi
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
50Minutes.com (TU)
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2023
ISBN-13: 9782808665247
Description:
Bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada nas?l etkili bir proje yöneticisi olunaca??n? ö?renin. Proje yöneticileri bir projenin ba?ar?s? için hayati önem ta??r çünkü yürütülecek tüm faaliyetlerin planlanmas?ndan ve bütçe ile son teslim tarihlerine uyulmas?n? sa?lamaktan sorumludurlar. Bir projeyi yönetmek size liderlik becerilerinizi göstermeniz ve ekibinizi ellerinden gelenin en iyisini yapmalar? için motive etmeniz için mükemmel bir f?rsat sunar. Bu kitapta, proje yönetiminin mesleki geli?iminizde nas?l önemli bir rol oynayabilece?ini ö?reneceksiniz. Ayr?ca, projenizi nas?l haz?rlay?p planlayaca??n?za dair faydal? ipuçlar? ve hem insanlar? hem de kaynaklar? denetleme konusunda tavsiyeler içeriyor ve ekibinizi ba?ar?ya götürmek için ihtiyac?n?z olan her ?eyi size sunuyor!
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)