Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
"Weso?y Igna?"
Prévisualiser ce livre
"Weso?y Igna?"
Prix membre: 1,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 1,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Saga Egmont International
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2020
ISBN-13: 9788726534894
Description:
Opowiadanie kryminalne „warszawskiego Sherlocka Holmesa" z pierwszej po?owy XX wieku, podane z pierwszej r?ki. Daniel Bachrach, aspirant Urz?du ?ledczego w Warszawie, wspomina spraw? kryminaln?, któr? prowadzi?. M?ody inteligentny ch?opak pochodz?cy z szanowanej rodziny posiada drugie mroczne oblicze. Wykorzystuje niebywa?e zdolno?ci zapami?tywania arystokratycznych rodowodów, by podszywa? si? pod ich przedstawicieli. Pos?uguj?c si? obcymi nazwiskami, wy?udza ogromne sumy pieni?dzy, a nast?pnie... znika bez ?ladu. Na trop „Weso?ego Ignasia" trafia znany policjant ?ledczy Daniel Bachrach. Czy uda mu si? dopa?? jednego ze s?ynnych warszawskich niebieskich ptaków?

J?zyk, postacie i pogl?dy zawarte w tej publikacji nie odzwierciedlaj? pogl?dów ani opinii wydawcy. Utwór ma charakter publikacji historycznej, ukazuj?cej postawy i tendencje charakterystyczne dla czasów, z których pochodzi.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)